China

Dali

Cangshan Mountain

Xi’an

Terracotta Army

Great Wall

Nanjing